III/17/02 - zmiany uchwały Nr I/6/02 Rady Gminy Wilczęta z dnia 16 listopada 2002 roku w sprawie ..........

2003-06-22 1230
Art. czytany: 4145 razy

Z dnia: 30 grudnia 2002 roku

U C H W A Ł A Nr III/17/02
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2002 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr I/6/02 Rady Gminy Wilczęta z dnia 16 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wilczęta na kadencję lat 2002 - 2006.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY WILCZĘTA uchwala co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr I/6/02 Rady Gminy Wilczęta z dnia 16 listo-pada 2002 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświa-ty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Gospodarki Komunalnej, Bez-pieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wilczęta na kadencję lat 2002 – 2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:

„ 5) Emil Gołębiewski – członek komisji.”

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Kaczorek