III/18/02 - upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta do dokonywa-nia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

2003-06-22 1232
Art. czytany: 4024 razy

Z dnia: 30 grudnia 2002 roku


UCHWAŁA Nr III/18/02
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie:. upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta do dokonywa-nia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzą-dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póżn. zm.) R A D A G M I N Y W I L C Z Ę T A uchwala, co następuje:

§ 1.1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta do dokony-wania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Wilczęta, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje prawa do ustalania przez Przewodniczącego Rady Wilczęta wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilczęta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wilczęta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Marcin Kaczorek