III/19/02 - zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na obszarze gminy Wilczęta

2003-06-22 1235
Art. czytany: 3606 razy

Z dnia: 30 grudnia 2002 roku


UCHWAŁA Nr III/19/02
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na obszarze
gminy Wilczęta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) R A D A G M I N Y W I L C Z Ę T A uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się taryfę dla Zakładu Komunalnego w Wilczętach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 1 marca 2003 roku do 28 lutego 2004 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ceny i stawki opłat ustalone w taryfie zawierają podatek od towarów i usług.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2003 roku.
Przewodniczący Rady

Marcin Kaczorek


Załącznik do Uchwały Nr III/20/02
Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.12.2002 r


TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Lp. Grupa odbiorców Jednostki miary CENA / STAWKI w zł
netto z podatkiem VAT
1. Wszyscy odbiorcy 1 m3 dostarczonej wody 2,06 2,20