RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

2018-05-25 0943
Art. czytany: 4043 razy

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej znajdziecie Państwo 'Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych' w Urzędzie Gminy Wilczęta na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Wilczęta,
jest Wójt Gminy Wilczęta, Wilczęta 84 14-405 Wilczęta.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Wilczęta, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może
się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Wilczęta p.Hanną Drączkowską za pomocą adresu email: [email protected]
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Wilczęta - przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 4 odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/ Pana dane będą przechowywane na podstawie przepisów obowiązującego prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 4, nie dłużej niż ogłoszenie zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego.
7. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych/ Prawo do usunięcia danych przysługuje Pani/ Panu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Panią/ Pana cofnięta, a przepisy prawa zezwalają na ich trwałe usunięcie.
8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), posiada Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeśli nie koliduje to z przepisami ustawy wymienionej w punkcie 4.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w przypadku gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.