Informacja o zasadach gospodarki odpadami

2013-06-27 1248
Art. czytany: 5404 razy

INFORMACJA - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Szanowni mieszkańcy
Wszyscy właściciele nieruchomości
Z dniem 1 lipca 2013 roku wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym przypominam o obowiązku składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy dotychczas ich nie złożyli. Należy niezwłoczne złożyć taką deklarację w Urzędzie Gminy w Wilczętach oraz zgłaszać wszelkie zmiany w terminie 14 dni od ich powstania.
Niezrealizowanie tego obowiązku jest zagrożone wszczęciem postępowania administracyjnego wobec osób, które są zobowiązane ale obowiązku nie realizują.
Deklaracje dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych są dostępne w Urzędzie Gminy w Wilczętach lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wilczęta pod adresem: www.ugwilczeta.bip.doc.pl, w zakładce: urzędowa tablica ogłoszeń.

W Gminie Wilczęta odbiorem odpadów od dnia 1 lipca 2013 roku zajmie się firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, t.j. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 6, 14-400 Pasłęk, tel. 55-248-20-21 lub 55-248-31-24.

Zapewnienie pojemników (worków) do gromadzenia odpadów zebranych selektywnie lub nieselektywnie należy do obowiązków właścicieli nieruchomości.
Rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych:
- pojemniki o pojemności: 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l (co najmniej 1 pojemnik 120 l na nieruchomość jednorodzinną na odpady zmieszane lub co najmniej 1 pojemnik lub worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 l na każdą nieruchomość jednorodzinną.
- worki o pojemności od 60 do 120 l.
- w kolorach:
NIEBIESKI – na odpady opakowaniowe z papieru i tektury (karton, makulatura mieszana z gazet, itp., z wyjątkiem opakowań papierowych po cemencie i środkach ochrony roślin, tekstyliów) oraz opakowania wielomateriałowe (opakowania do płynnej żywności złożone z tworzywowej folii, papieru i aluminium), z napisem „PAPIER”,
ZIELONY – na odpady opakowaniowe z szkła kolorowego i bezbarwnego (butelki i słoiki, itp.), z napisem „SZKŁO”
ŻÓŁTY – na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali (butelki PET, folia bezbarwna, opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych, po chemii gospodarczej, puszki aluminiowe i stalowe, itp., z wyjątkiem opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach po impregnacji drewna, olejach syntetycznych i mineralnych, benzynach, lekach, opakowaniach po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowaniach po aerozolach), z napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”
BRĄZOWY – na odpady biodegradowalne (odpady zielone, odpadki kuchenne, itp.), z napisem „BIO”
Uwaga: W okresie do 30.06.2017 r. dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych, pod warunkiem ich oznaczenia zgodnie z rodzajem gromadzonych wewnątrz odpadów.
Właściciele nieruchomości mogą zaopatrywać się w pojemniki w ww. Przedsiębiorstwie na zasadzie zakupu, w wyjątkowych przypadkach w formie wydzierżawienia. Dlatego też prosi się zainteresowanych o zgłaszanie zapotrzebowania do Urzędu Gminy w Wilczętach, tel. 55-249-65-04 lub u sołtysa wsi albo bezpośrednio do PUK w Pasłęku.

Opłaty za wywóz odpadów, zgodnie z kwotą złożoną w deklaracji, należy wnosić bez wezwania w kasie Urzędu Gminy w Wilczętach lub przelewem bankowym na konto: Nr Bank Spółdzielczy Malbork Oddział Młynary Nr 48 8303 1029 0030 0300 0404 0001., w terminach:

- pierwsza opłata za miesiąc lipiec 2013 roku – do 15 sierpnia 2013 roku,

- kolejne opłaty – do 15 dnia każdego miesiąca,

- za miesiące listopad i grudzień – do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego.

ODBIÓR ODPADÓW ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM, KTÓREGO TREŚĆ ZAMIESZCZANA BĘDZIE SUKCESYWNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY WILCZĘTA ORAZ UDOSTĘPNIONA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ UPRAWNIONEGO DO WYWOZU ODPADÓW.
PROSI SIĘ MIESZKAŃCÓW O ZGŁASZANIE W URZĘDZIE GMINY W WILCZĘTACH WSZELKICH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Wójt Gminy
Bogusław Szczerba
Wilczęta, dnia 27.06.2013 r