Informacja o poziomach recyklingu

2014-07-30 0939
Art. czytany: 4799 razy

INFORMACJA
o osiągniętych przez Gminę Wilczęta poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2013

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Gmina Wilczęta informuje, że:

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

100,00 % (poziom wymagany: nie więcej niż 50 %)

2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy:

0,80 % (poziom wymagany” co najmniej 12 %)

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niezbezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych:

48,80 % (poziom wymagany: co najmniej 36 %).

INFORMACJA
o osiągniętych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działał na podstawie umowy i nie świadczył takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niezbezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych w roku 2013

Nazwa podmiotu
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niezbezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg
0,58%

INFORMACJA
o miejscach zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wilczęta zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wilczęta są zagospodarowane przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Północego tj. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu, ul. Mazurska 42, za pośrednictwem Stacji Przeładunkowych Odpadów Komunalnych w Pasłęku lub w Braniewie.