(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Świadczenia dla rodzin
Dokumenty strategiczne
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Druki do pobrania
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Koordynator ds. dostępności
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Narodowy Spis Powszechny 2021
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 28.05.2021 r.
» Bilans łączny na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
» Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
» Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' na 31.12.2020 r. -Gmina Wilczęta
» Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
 • Podatki i ołaty lokalne
 • podatek od środków transportowych
 • Stawki podatku na 2007 rok

  UCHWAŁA Nr II/14/06
  Rady Gminy Wilczęta
  z dnia 5 grudnia 2006 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Wilczęta.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Wilczęta uchwala, co następuje:

  § 1.1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych:

  1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

  a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500 zł,

  b) powyżej 5,5 tony do 9 tan włącznie 758 zł,

  c) powyżej 9 ton 866 zł.

  2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  Dwie osie
  12 13 866 882
  13 14 870 936
  14 15 876 988
  15 882 1302
  Trzy osie
  12 17 870 876
  17 19 876 1040
  19 21 882 1248
  21 23 936 1456
  23 25 1092 1644
  25 1092 1644
  Cztery osie i więcej
  12 25 882 1040
  25 27 1040 1352
  27 29 1248 1768
  29 31 1768 2525
  31 1768 2525

  3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton:

  1) powyżej 3,5 tony do 7 ton włącznie – 866 zł,

  2) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton – 970 zł

  4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  Dwie osie
  12 18 1248 1300
  18 25 1300 1456
  25 31 1352 1664
  31 1508 1810
  Trzy osie
  12 40 1352 1810
  40 1810 2525

  5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całko-witą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:

  1) od 7 ton do 9 ton włącznie – 216 zł,

  2) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 270 zł,

  6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa/ +pojazd silnikowy/(w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż
  oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  Jedna oś
  12 18 260 312
  18 25 312 364
  25 364 624
  Dwie osie
  12 28 312 416
  28 33 676 884
  33 38 884 1352
  38 1248 1768
  Trzy osie
  12 38 728 988
  38 1040 1352


  7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

  1) mniejszej niż 30 miejsc - 1072 zł,

  2) powyżej lub równej 30 miejsc - 1500 zł.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.

  § 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/168/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Wilczęta ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 211,poz. 228 ze zmianami)

  § 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku.

  2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez obwieszczenie w formie rozplakatowania.


  Data wprowadzenia: 2007-01-08 1216
  Data upublicznienia: 2007-01-08
  Art. czytany: 7475 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  UWAGA! TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIP


  ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ  STRONĘ BIP GMINY WILCZĘTA


  Oficjalna strona internetowa  Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. https://www.wilczeta.pl/


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach