(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Świadczenia dla rodzin
Dokumenty strategiczne
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Druki do pobrania
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Koordynator ds. dostępności
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Narodowy Spis Powszechny 2021
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 28.05.2021 r.
» Bilans łączny na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
» Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
» Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' na 31.12.2020 r. -Gmina Wilczęta
» Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
 • Mienie komunalne
 • Regulamin przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomści

  Zarządzenie Nr 45/2008
  Wójta Gminy Wilczęta
  z dnia 17 października 2008 roku

  w sprawie: regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie,
  wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilczęta.


  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.); art. 13 ust. 1 oraz
  art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) zarządzam:

  § 1. Wprowadza się regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie,
  wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilczęta.

  § 2. Regulamin stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

  § 3. Realizację zarządzenia powierza się Referatowi Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wilczęta oraz Komisji Przetargowej powołanej odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  § 5. Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilczęta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilczęta na okres 30 dni.


  Wójt Gminy
  Bogusław Szczerba


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Nr 45/2008 Wójta Gminy Wilczęta
  z dnia 17 października 2008 roku

  REGULAMIN
  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie
  i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilczęta

  Dział I – ZASADY OGÓLNE
  § 1. Nieruchomość może być zbyta na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy Wilczęta, wydzierżawiona lub wynajęta na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli nie jest przeznaczona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne, a dzierżawa lub najem są ekonomicznie uzasadnione lub zgodne z potrzebami Gminy.

  § 2. Wójt Gminy Wilczęta ogłasza przetarg na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilczęta w drodze zarządzenia. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informacje o przetargach na jedną lub więcej nieruchomości.

  § 3. 1. Przetarg przeprowadza się w formie:
  1) przetargu ustnego nieograniczonego,
  2) przetargu ustnego ograniczonego,
  3) przetargu pisemnego nieograniczonego,
  4) przetargu pisemnego ograniczonego.

  § 4. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny zbycia lub największego czynszu. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. O zastosowanej formie przetargu decyduje Wójt.

  § 5. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów oraz rokowań wykonuje komisja przetargowa powoływana każdorazowo przez zarządzenie Wójta. Komisja winna składać się z co najmniej trzech osób, w tym przewodniczącego i członków Komisji, wyznaczonych spośród osób dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu. W razie konieczności uzupełnienia składu komisji przewodniczący zawiesza przetarg i informuje uczestników przetargu o terminie i miejscu wznowienia przetargu.

  § 6. Przewodniczący komisji sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu lub rokowań. Protokół z przeprowadzonego przetargu lub rokowań podpisują przewodniczący i pozostali członkowie komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu lub rokowaniach jako nabywca, najemca lub wydzierżawiający daną nieruchomość.

  § 7. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie i wysokości wyznaczonej w ogłoszeniu o przetargu. Termin ten nie może być krótszy niż 3 dni przed dniem otwarcia przetargu. Wójt podaje w ogłoszeniu o przetargu formę wnoszenia wadium.

  § 8. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej przeprowadzający dany przetarg oraz osoby bliskie tym osobom w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

  § 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą lub czynsz wywoławczy albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej lub czynszu wyższego od wywoławczego, a także jeżeli komisja stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

  § 10. Wójt może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie przyjętej dla ogłoszenia przetargu.

  § 11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu , dzierżawy sporządza się i podaje do publicznej wiadomości. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Wilczętach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w miejscowościach, w których znajdują się nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, najmu lub dzierżawy oraz na stronach internetowych urzędu. W wykazie zawiera się odpowiednio informacje zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.).


  § 12. Ogłoszenie o przetargach dotyczących zbycia nieruchomości Wójt podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.).

  § 13. Ogłoszenie o przetargach dotyczących dzierżawy lub najmu nieruchomości Wójt podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

  § 14. Ogłoszenia o przetargach wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Wilczętach i publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w w miejscowościach, w których znajdują sie nieruchomości do wydzierżawienia lub najmu.

  § 15. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wójta gminy w terminie 7 dni od daty przetargu.

  Dział II – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  § 16. Przetargi na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilczęta przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

  § 17. 1. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen:

  1) cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości,
  2) cenę wywoławczą w drugim przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż 50 % wartości nieruchomości.

  § 18. Cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu. Cena ta podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

  § 19. Wysokość wadium wynosi 15 % ceny wywoławczej nieruchomości.

  § 20. Rokowanie na zbycie nieruchomości po drugim przetargu, który zakończył się wynikiem negatywnym przeprowadza się na podstawie przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 ze zm.).

  Dział III – DZIERŻAWA I NAJEM NIERUCHIOMOŚCI. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  § 21. W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zamieszczone w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), a ponadto stawkę wywoławczą czynszu dzierżawnego ( najmu), termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz wysokość i formę wpłacenia wadium. W przypadku przetargu pisemnego – miejsce i termin składania ofert.

  § 22. 1. Stawkę wywoławczą czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych ustala się w ilości q pszenicy na 1 ha w zależności od klasy bonitacyjnej gruntu i wynosi ona:

  1) dla gruntów ornych:
  Klasa gruntu I II IIIa IIIb IVa IVb V VI
  Ilość q pszenicy/1ha 3,5 2,7 2,2 1,9 1,6 1,1 0,4 0,2

  2) dla użytków zielonych:
  Klasa gruntu I II III IV V VI
  Ilość q pszenicy/1ha 3,0 2,1 1,5 0,9 0,3 0,2

  3) Nie ustala się czynszu od gruntów zalesionych i lasów.

  § 23. Czynsz dzierżawny od nieruchomości rolnych, o którym mowa wyżej wyraża się w równowartości pieniężnej odpowiedniej ilości pszenicy, przyjmując do przeliczeń średnią krajową cenę skupu pszenicy na podstawie obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski”, za półrocze poprzedzające ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Czynsz jest płatny w dwóch ratach, za każde półrocze roku kalendarzowego z dołu.

  § 24. Stawkę wywoławczą czynszu dla nieruchomości rolnych określa się w stosunku rocznym, natomiast dla pozostałych nieruchomości w stosunku miesięcznym.

  § 25. Stawki czynszu za dzierżawione lokale/nieruchomości określa Wójt w odrębnym zarządzeniu.

  § 26. W szczególnych przypadkach Wójt może każdorazowo określić stawkę wywoławczą czynszu na podstawie wyników poprzednich przetargów dotyczących nieruchomości/lokali o tym samym charakterze i przeznaczeniu.

  § 27. Jeżeli pierwszy przetarg na wydzierżawienie lub najem nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, przeprowadza się drugi przetarg w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty zamknięcia pierwszego przetargu.

  § 28. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia drugiego przetargu nieruchomości lub lokal mogą być oddane w dzierżawę lub najem w drodze rokowań, do których stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz. 2108 ze zm.).

  § 29. W przypadku nieruchomości gruntowych zabudowanych, wywoławczą stawkę ustala się jako sumę stawek ustalonych odrębnie dla budynku lub lokalu oraz dla gruntu.

  § 30. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego lub czynszu najmu obowiązującą w drugim przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż 50 % wywoławczej stawki czynszu z pierwszego przetargu.

  § 31. 1. Wysokość wadium obowiązująca przy przetargach na dzierżawę i najem nieruchomości lub lokali wynosi:

  1) dla nieruchomości rolnych 15 % wywoławczej stawki czynszu w zaokrągleniu do pełnych złotych, wyrażonej w równowartości pieniężnej ostatniej znanej ceny skupu pszenicy ogłaszanej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu,
  2) dla nieruchomości nierolnych od 10 do 20 % wywoławczej stawki czynszu w zaokrągleniu do pełnych złotych.
  2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
  3. Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy lub najmu.

  § 32. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy lub najmu nieruchomości lub lokalu.

  § 33. 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu na dzierżawę lub najem nieruchomości lub lokalu powinien zawierać

  następujące informacje:

  1) termin i miejsce przetargu,
  2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według ewidencji gruntów,
  3) o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu , wraz z uzasadnieniem,
  4) wysokość wywoławczej stawki czynszu i wysokość postąpienia,
  5) najwyższą stawkę czynszu osiągniętą w wyniku przetargu lub informację o złożonych ofertach, wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich,
  6) o rozstrzygnięciach podjętych przez komisję przetargową, wraz z uzasadnieniem,
  7) imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę osoby ustalonej jako dzierżawca lub najemca nieruchomości lub lokalu,
  8) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej.
  Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i pozostali członkowie komisji przetargowej oraz osoba, która wygrała przetarg.

  § 34. Przed zawarciem umowy dzierżawy (najmu) przyszły dzierżawca uzgadnia z wydzierżawiającym (najemcą) warunki na jakich umowa zostanie zawarta.

  § 35. Prawa i obowiązki wydzierżawiającego (najemcy), formę i daty płatności czynszu dzierżawnego, tryb rozwiązania i zmiany treści umowy – określa szczegółowo umowa dzierżawy (najmu).

  § 36. Zastrzega się możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy /najmu (bez zachowania terminu wypowiedzenia) w przypadku przeznaczenia wydzierżawianej/najmowanej nieruchomości na cele szczególne lub na realizację zadań własnych gminy.

  § 37. 1. W protokole z przetargu wyznacza się datę i godzinę podpisania umowy dzierżawy/najmu.

  2. Jeżeli wygrywający przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy dzierżawy/najmu, wzywa się go pisemnie do zawarcia umowy wyznaczając 3-dniowy termin od daty doręczenia wezwania.

  3. Jeżeli osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od zawarcia umowy po pisemnym wezwaniu Wójt może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego przetargu.
  Kolejny oferent musi jednak wyrazić pisemną zgodę na zawarcie umowy dzierżawy/najmu.

  § 38. 1. Jeżeli dzierżawca w okresie trwania umowy dzierżawy nieruchomości rolnej przekaże gospodarstwo rolne w zamian za świadczenie zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998r. Nr 7 poz. 25 ze zm.) na jego pisemny wniosek można cedować prawa umowy dzierżawy na obejmującego gospodarstwo rolne.

  2. Dzierżawca do wniosku o cesję praw dołącza poświadczona kopię aktu notarialnego przekazania gospodarstwa rolnego i podaje proponowaną datę cesji praw.

  3. Cesja praw następuję w formie aneksu do umowy dzierżawy, pozostałe warunki umowy (okres trwania umowy, czynsz dzierżawny i inne) pozostają bez zmian.

  Dział IV – PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ I NAJEM NIERUCHOMOŚCI LUB LOKALI

  § 39. 1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym zawiera:
  1) informacje wymienione w dziale III pkt 1 regulaminu,
  2) informacje o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy lub najmu.

  § 40. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób lub nazwy o firm, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu. Następnie przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników, ze po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej stawki czynszu dalsze postępowania nie zostaną przyjęte.

  § 41. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie stawki czynszu, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.

  § 42. Postąpienie nie może wynosić mniej niż:

  1) 0,01 q pszenicy dla nieruchomości rolnej,
  2) 20 % stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego lub czynszu najmu dla nieruchomości nierolnej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

  § 43. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu.

  § 44. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą stawkę czynszu i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, która przetarg wygrała.

  Dział V – PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ I NAJEM NIERUCHOMOŚCI LUB LOKALI

  § 45. Przetarg ustny ograniczony Wójt przeprowadza, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

  § 46. 1. Do przetargu ustnego ograniczonego stosuje się odpowiednio postanowienia działu IV, a ponadto:

  1) w ogłoszeniu o przetargu podaje się informację, że przetarg jest ograniczony, rodzaj tych ograniczeń, zgodnie z ust. 1 niniejszego działu,
  2) osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu obowiązane są złożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 niniejszego działu, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu,
  3) komisja przetargowa sprawdza dowody i kwalifikacje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Gminy Wilczęta, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

  Dział VI – PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ I NAJEM NIERUCHOMOŚCI LUB LOKALI

  § 47. 1. Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym powinno zawierać następujące informacje:

  1) wymienione w dziale III pkt 1 regulaminu,
  2) o możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert,
  3) o terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu,
  4) o terminie i miejscu części jawnej przetargu,
  5) o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy lub najmu,
  6) zastrzeżenie, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  § 48. Wyznaczony termin składania ofert nie może upłynąć później niż 3 dni przed terminem przetargu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

  § 49. 1. Oferta powinna zawierać:

  1) imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2) datę sporządzenia oferty
  3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4) oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego ( najmu) i sposób jej zapłaty,
  5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

  § 50. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

  § 51. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

  § 52. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

  § 53. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. Komisja przetargowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu, ustala liczbę otrzymanych ofert, sprawdza czy wadia zostały wpłacone, otwiera koperty i kwalifikacje oferty do części niejawnej przetargu, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

  § 54. 1. Komisja odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

  1) nie odpowiadają warunkom przetargu,
  2) zostały złożone po wyznaczonym terminie,
  3) nie zawierają danych określonych w ust. 3 lub dane te są niekompletne,
  4) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

  § 55. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert, a następnie sporządza protokół z przetargu.

  § 56. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa kieruje się zaoferowaną stawką czynszu oraz innymi kryteriami wpływającymi na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalonymi w drodze przetargu.

  § 57. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli oferty. Komisja zawiadamia oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. W trakcie przetargu ustnego ograniczonego oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienie stawki czynszu powyżej stawki zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

  § 58. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jej wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zamknięcia przetargu.

  Dział VII – PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ I NAJEM NIERUCHOMOŚCI LUB LOKALI

  § 59. Przetarg pisemny ograniczony Wójt przeprowadza, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

  § 60. 1. Do pisemnego przetargu ograniczonego stosuje się odpowiednio postanowienia działu IV, a ponadto:

  1) w ogłoszeniu o przetargu podaje się informację, że przetarg jest ograniczony, rodzaj tych ograniczeń, zgodnie z ust. 1 niniejszego działu,wraz z uzasadnieniem wyboru formy przetargu oraz wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,
  2) komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędy Gminy Wilczęta nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu,
  3) przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w dziale VI.

  Wójt Gminy
  Bogusław Szczerba
  Data wprowadzenia: 2008-10-17 1042
  Data upublicznienia: 2008-10-17
  Art. czytany: 13637 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  UWAGA! TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIP


  ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ  STRONĘ BIP GMINY WILCZĘTA


  Oficjalna strona internetowa  Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. https://www.wilczeta.pl/


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach